Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

SC Renomia SRBA Insurance Broker SRL, persoană juridică româna, cu sediul social în Bucuresti, strada Aristide Pascal, nr. 29-31, etaj 1, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8010/1998, cod fiscal 10896391, IBAN RO40 BACX 0000 0030 1784 4003, deschis la Banca Unicredit Bank suc. Unirii, reprezentată prin Gheorghe Grad, parte denumită în continuare BROKER,

SC CLA AUTO ASIG SRL, persoană juridică [română], având Nr. Reg. Com. J37/417/30.06.2016, CUI: 36262665, Str. Decebal, Nr.16, Tronson I, biroul 2, Etaj 1, Vaslui, Autorizat de ASF nr. RAJ 502767, parte denumită în continuare PRESTATOR,

Fiecare denumită în mod individual și “Partea” și în mod colectiv și “Părțile”, au convenit încheierea prezentului Acord de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal, denumit în cele ce urmează și “APD”, care reprezintă anexă la Contractul 69 din data de 09.08.2018, denumit în cele ce urmează și  “Contractul”. Termenii folosiți în acest APD vor avea înțelesul redat acestora în APD iar termenii nedefiniți în acest APD vor avea înțelesul redat acestora în Contract. Pentru evitarea oricărui dubiu, în caz de conflict de interpretare între termenii definiți în prezentul APD și termenii definiți în Contract, va prevala interpretarea acordată termenilor prin prezentul APD.

 1. DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

Următorii termeni / expresii vor avea înțelesul de mai jos în acest APD:

APD – reprezintă prezentul acord de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Date Privind Clienții – reprezintă date cu caracter personal care fie:

 • Brokerul sau o persoană care acționează în numele acestuia le pune la dispoziție Prestatorului sau permite Prestatorului accesul în ceea ce privește prezentul APD; sau
 • Prestatorul le colectează odată cu prestarea serviciilor.

Datele Brokerului – reprezintă datele cu caracter personal ale reprezentanților Brokerului, angajaților acestuia sau orice altă persoană de contact indicată de Broker în relațiile contractuale cu Prestatorul.

Date cu Caracter Personal – reprezintă Date Privind Clienții și Datele Brokerului.

Încălcarea Securității –  reprezintă orice încălcare a securității care conduce la distrugerea, deteriorarea, pierderea, modificarea, dezvăluirea neautorizată accidentală sau ilegală sau accesul la Datele cu Caracter Personal.

Operator – reprezintă persoana care determină scopul și mijloacele prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Împuternicit – reprezintă persona care prelucrează Datele cu Caracter Personal în numele Operatorului.

Subîmputernicit – reprezintă acea persoană pe care Brokerul a autorizat-o în conformitate cu prevederile prezentului APD.

Persoana Vizată – reprezintă o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică „identificabilă” este una care poate fi identificată, direct sau indirect, inclusiv prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori caracteristici identității sale fizice, fiziologice, mentale, economice, culturale sau sociale.

ZEE – reprezintă Zona Economică Europeană.

GDPR – reprezintă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și de abrogare a Directivei 95/46/CE (MO L 119/1, 4.5.2016).

Legislația Privind Protecția Datelor – reprezintă legea /  legile care protejează drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor și, în special, dreptul lor la viața privată, în ceea ce privește Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

Transfer Restricționat – reprezintă transferul ulterior al Datelor cu Caracter Personal în cazul în care un astfel de transfer ar fi interzis de Legislația Privind Protecția Datelor (sau de termenii acordurilor de transfer de date care reglementează restricțiile privind transferul de date din Legile protecției datelor) în absența Clauzelor Contractuale Standard

Clauze Standard – reprezintă clauzele contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal către procesatori de date stabiliți în țări terțe, conform Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului, astfel cum pot fi modificate sau înlocuite.

Prelucrare – reprezintă a efectua orice operațiune sau set de operațiuni asupra Datelor cu Caracter Personal, cu sau fără mijloace automate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea (prin transmitere, difuzare sau punere la dispoziție în alt mod), alinierea sau combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

                                            

 1. PROCESARE DATE CU CARACTER PERSONAL
 • Prezentul APD se aplică tuturor Prelucrărilor Datelor cu Caracter Personal ale Brokerului de către Prestator, cu excepția cazului în care Prestatorul Procesează Datele cu Caracter Personal ale Brokerului în afara scopului și mijloacelor stabilite de Broker.
 • Brokerul numește Prestatorul ca Împuternicit Prelucrare Date cu Caracter Personal. Împuternicitul va prelucra Datele cu Caracter Personal doar:
  • în numele Brokerului (și nu pentru el însuși);
  • în scopul îndeplinirii obligațiilor prevăzute prin Contract sau în strânsă legătură cu aceste obligații;
  • în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute prin Contract; și
  • în conformitate cu instrucțiunile periodice rezonabile și documentate ale Brokerului[1] .
 • Prestatorul va suporta costurile de îndeplinire a obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului APD și va obține și păstra toate autorizațiile, licențele și permisele necesare Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în măsura în care acestea sunt impuse de Legea Privind Protecția Datelor și se va asigura că:
  • o persoană fizică, oricare ar fi ea, care acționează sub autoritatea sa și care are acces la Datele cu Caracter Personal este obligată prin prevederi contractuale să furnizeze protecții în ceea ce privește Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, protecții echivalente cu cele prevăzute în prezentul APD,
  • va lua măsuri rezonabile pentru a asigura fiabilitatea întregului său personal care poate avea acces la Datele cu Caracter Personal,
  • că personalul său este instruit corespunzător pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și că are acces la acestea doar în măsura necesității, sub rezerva obligației de confidențialitate.
 • Prestatorul se obligă să pună la dispoziția Brokerului, la cerere, dovada încheierii acordurilor de confidențialitate cu personalul care poate avea acces la Datele cu Caracter Personal, precum şi dovada instruirii periodice în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.
 • Prestatorul va implementa și va menține măsurile tehnice și organizatorice corespunzătoare, care sunt necesare pentru a proteja Datele cu Caracter Personal de distrugerea, deteriorarea, pierderea, modificarea, dezvăluirea sau accesul accidental sau ilegal neautorizat, în plus, după caz, următoarele măsuri:
  • adoptarea unui pseudonim și criptarea Datele cu Caracter Personal;
  • capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența în curs de desfășurare a sistemelor și serviciilor de Prelucrare;
  • capacitatea de a restabili în timp util disponibilitatea și accesul la Datele cu Caracter Personal în cazul unui incident fizic sau tehnic; și
  • un proces de testare, apreciere și evaluare regulată a eficacității măsurilor tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității Prelucrării.
 • Prestatorul se va asigura că, ținând seama de natura Datelor cu Caracter Personal, măsurile tehnice și organizatorice implementate iau în considerare stadiul tehnicii, costurile implementării și natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile Prelucrării și riscurile prezentate de Prelucrare, în special din cauza distrugerii, deteriorării, pierderii, modificării, dezvăluirii neautorizate sau a accesului la Datele cu Caracter Personal.
 • Pe toată durata Contractului, Prestatorul va stoca Datele cu Caracter Personal în ZEE, cu excepția cazului când obține acordul prealabil scris al Brokerului. Datele cu Caracter Personal nu pot fi accesate din afara ZEE fără consimțământul prealabil scris al Brokerului. Prestatorul garantează și răspunde pentru legalitatea și corectitudinea datelor pe care le colectează, direct sau prin Subîmputerniciții săi permiși, în calitate de Împuternicit al Brokerului.
 1. DETALII PRIVIND PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL
 • Obiectul, Scopul Prelucrării. Datele cu Caracter Personal vor fi prelucrate în raportat la obiectul Contractului, în scopul încheierii polițelor de asigurare în condițiile stabilite prin Contract precum și cu respectarea instrucțiunilor Brokerului și dispozițiilor legale în vigoare în materie de asigurări sau orice alte dispoziții legale în vigoare aplicabile.
 • Durata Prelucrării. Datele cu Caracter Personal vor fi prelucrate doar pe durata Contractului. La data încetării Contractului se vor aplica dispozițiile art. 8 din prezentul APD.
 • Tipuri Date cu Caracter Personal.

 Nume complet

 Varsta/Data nasterii

 Sex

 Adresa

 E-mail

 Telefon

 CNP

 Dovada identitatii (carte de identitate, pasaport)

 Nationalitate

Stare civila

 Functie/post

 Stare de sanatate

 Altele (dacă este cazul)

 • Categorii Persoane Vizate.

Angajati                

Relatii angajati    

Aplicanti                                   

Titulari polita / contract          

Persoane asigurate               

Beneficiari            

Rude titulari contract/polita, persoane asigurate sau beneficiari

Altii (va rugam sa specificati)

 1. SUB-PRELUCRARE
 • Brokerul autorizează Prestatorul să numească Subîmputerniciți pentru a Prelucra Datele cu Caracter Personal, în conformitate cu prevederile Contractului și prevederile acestui APD. Orice astfel de Subîmputernicit va putea Prelucra Datele cu Caracter Personal numai pentru a furniza serviciile pentru care a fost angajat de Prestator, iar acesta se va asigura că Subîmputernicitul nu Prelucrează Datele cu Caracter Personal în niciun alt scop.
 • În cazul în care Prestatorul numește Subîmputerniciți pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, Prestatorul se obligă să îi angajeze în scris prin acorduri prin care Subîmputerniciții se obligă:
  • oferă protecții echivalente celor descrise în prezentul APD precum și orice alte prevederi necesare din Contract,
  • să nu numească subîmputerniciți la rîndul acestora, cu excepția cazului în care sunt respectate drepturile Brokerului de informare prealabilă și de încetare a contractului prevăzute prin prezentul APD,
  • acordă Brokerului dreptul de a-i efectua Subîmputernicitului auditurile pe care are dreptul, conform prezentului APD, să le efectueze și Împuternicitului,
  • dacă acordul implică un Transfer Restricționat, se asigură că Clauzele Standard aprobate de Comisia Europeană sunt încorporate în acordul dintre Prestator și Subîmputernicit.
 • Prestatorul îi va comunica Brokerului o înștiințare scrisă cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte de adăugarea sau înlocuirea propusă a oricărui Subîmputernicit, identificând Subîmputernicitul și detaliind evaluarea riscului efectuată în selectarea acestui Subîmputernicit, în special măsurile tehnice și organizatorice luate pentru a asigura protecția drepturilor Persoanelor Vizate.
 • Brokerul are la dispoziție 30 (treizeci) de zile de la data primirii unei astfel de înștiințări pentru a se opune numirii sau înlocuirii propuse de către Prestator, din motive rezonabile, prin înștiințarea în scris a Prestatorului. În cazul unei astfel de opuneri, chiar dacă Prestatorul nu este de acord cu informarea Brokerului, Subîmputernicitul nu va fi folosit în legătură cu Datele cu Caracter Personal.
 • Dacă Brokerul se opune iar Prestatorul nu este de acord cu opunerea atunci Brokerul poate să înceteze Contractul (sau, în măsura în care este posibil, prestarea serviciului afectat) fără penalități prin notificare scrisă de încetare care va include o explicație a motivelor pentru dezacord și cu respectarea unui preaviz de 10 (zece) zile calendaristice calculate de la data recepționării notificării de încetare.
 • Nici întârzierea, omisiunea sau nereușita Brokerului de a se opune vreunui Subîmputernicit propus, nici aprobarea Brokerului a unui Subîmputernicit (dacă este cazul) nu va scuti Prestatorul de orice răspundere sau obligație în baza prezentului APD.
 • Prestatorul este ținut responsabil de faptele, omisiunile și neîndeplinirea obligațiilor de către orice Subîmputernicit ca și cum ar fi faptele, omisiunile sau neîndeplinirea obligațiilor Prestatorului și se obligă să pună la dispoziția Brokerului copii de pe acordurile / contractele încheiate cu Subîmputerniciții, inlcusiv cele privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care sunt în legătură cu subcontractarea serviciilor sau parte din acestea conform Contractului sau prezentului APD (cu excepția, pentru evitarea oricăror dubii, a termenilor comerciali).

 

 1. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
 • Prestatorul se obligă să:
  • ofere asistență Brokerului în măsura în care este necesar în mod rezonabil în orice comunicare, solicitare (de ex., solicitarea de acces sau solicitarea de a corecta sau șterge sau export al unor Date cu Caracter Personal), obiecție sau orice altă comunicare primită de la Persoanele Vizate, autorități de protecție a datelor sau orice altă persoană referitoare la Datele cu Caracter Personal, în fiecare caz, în măsura în care este necesar pentru a permite Brokerului să răspundă la orice solicitare a unei Persoane Vizate care își exercită drepturile sau a unei autorități de protecție a datelor,
  • va înștiința Brokerul în termen de 1 (o) zi lucrătoare dacă primește o solicitare de tipul celei menționate mai sus,
  • nu va răspunde direct la nicio comunicare de tipul celei prezentate mai sus fără permisiunea scrisă a Brokerului.
 • Pe întreaga durată a Contractului, la alegerea și solicitarea Brokerului, Prestatorul va acorda Brokerului posibilitatea de a corecta, șterge sau bloca Datele cu Caracter Personal, sau va implementa cu promptitudine corecturile, ștergerile sau blocările pe seama Brokerului.
 • În situația în care Brokerul informează Prestatorul că o Persoană Vizată și-a exercitat dreptul la rectificare, ștergere sau restrângere a Prelucrării, sau obiectează cu privire la Prelucrare, Prestatorul se va asigura că acest lucru este implementat prompt, și în orice caz într-un termen mai mic de 10 zile calculate de la solicitare sau informare și se va asigura că un răspuns este transmis Persoanei Vizate în cauză.
 1. EVIDENȚA PRELUCRĂRII DATELOR
 • O evidență a tuturor activităților de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal va fi ținută, conform tehnologiei existente, prin intermediul platformei de gestiune pusă la dispoziție de către Broker. Pentru orice alte Prelucrări ale Datelor cu Caracter Personal realizate în afara platformei de gestiune pusă la dispoziție de Broker, Prestatorul va ține o evidență a tuturor activităților de Prelucrare pe care le efectuează în numele Brokerului, care va conține cel puțin:
  • numele și sediul social al Prestatorului și al Brokerului și, dacă este cazul, numele și datele de contact ale reprezentantului Prestatorului și reprezentantul Brokerului; și
  • o descriere a scopurilor Prelucrării efectuate în numele Brokerului;
  • o descriere a categoriilor de Persoane Vizate și a categoriilor de Date cu Caracter Personal;
  • categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite Datele cu Caracter Personal, inclusiv destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale;
  • dacă este cazul, transferurile de date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională, inclusiv identificarea acelei țări terțe sau organizație internațională și, dacă este cazul, documentarea garanțiilor adecvate;
  • termenele preconizate pentru ștergerea diferitelor categorii de date; și
  • o descriere generală a măsurilor de securitate tehnică și organizatorică implementate.
 • Pe lângă evidența sus-menționată, Prestatorul se obligă și la următoarele, acolo unde este cazul:
  • să mențină o listă a tuturor Subîmputerniciților pe care i-a angajat să Prelucreze Date cu Caracter Personal și a sediilor / punctelor de lucru a acestor Subîmputerniciți (inclusiv toate sediile, oricare ar fi acestea, de unde se Prelucrează Date cu Caracter Personal),
  • să pună la dispoziția Brokerului o astfel de listă la cerere și să actualizeze în permanență o asemenea listă.
 1. AUDIT ȘI ASISTENȚA BROKERULUI
 • Prestatorul se obligă să pună la dispoziția Brokerului, la cerere, toate informațiile necesare pentru a demonstra conformitatea cu prezentul APD și Legislația privind Protecția Datelor și va permite și contribui la oricare și toate auditurile efectuate de Broker sau de un consultant mandatat de acesta din urmă în legătură cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către Prestator şi Subîmputerniciții săi.
 • Prestatorul va oferi asistența Brokerului și auditorilor săi necesară în mod rezonabil la acest audit, inclusiv permițând Brokerului și auditorilor săi accesul la orice sediu, personal și documentație relevante ale Prestatorului, pe care Brokerul le-ar putea solicita în mod rezonabil în acest scop. Brokerul va depune toate eforturile rezonabile pentru a reduce la minim orice întrerupere a activității Prestatorului în efectuarea oricărui audit.
 • Auditul menționat în cadrul prezentului articol va putea fi efectuat o data pe an cu respectarea unui termen rezonabil de informare prealabilă a Prestatorului. Prestatorul se obligă să remedieze de îndată orice situație identificată ca fiind neconformă iar Brokerul va avea dreptul să efectueze un audit de ulterior care să vizeze aceleași aspecte în care neconformitățile au fost descoperite inițial, în aceleași condiții stabilite în legătură cu auditul primar.
 • Prevederile referitoare la dreptul de audit al Brokerului vor rămâne în vigoare pe întreaga durată de valabilitate a acestui APD precum şi pentru o perioadă suplimentară de cinci ani calendaristici calculată de la data încetării prezentului APD.
 • Prestatorul va acorda gratuit asistență rezonabilă Brokerului cu toate evaluările de impact ale protecției datelor și consultările prealabile cu autoritățile de supraveghere pe care Brokerul le consideră în mod rezonabil necesare sau utile în conformitate cu Legslația Privind Protecția Datelor, în fiecare caz numai în legătură cu prezentul APD și Contractul dintre Părți, având în vedere natura prelucrării și a informațiilor disponibile pentru Prestator și / sau oricare dintre Subîmputerniciții săi.
 1. RETURNAREA ȘI ȘTERGEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 • Prestatorul, cu excepția cazului în care legea aplicabilă cere ca acesta să rețină Datele cu Caracter Personal, în termen de 14 zile de la încetarea prezentului APD din orice motiv (sau la o data anterioară pe care Brokerul o poate cere în mod rezonabil), fără niciun cost pentru Broker:
  • va returna, într-un format și pe un suport de stocare pe care Brokerul le poate preciza în mod rezonabil, toate Datele cu Caracter Personal pe care Prestatorul (sau Subîmputerniciții acestuia) le stochează, fie electronic sau în alt mod (sau se află în posesia sau controlul său (sau a Subîmputerniciților acestuia)); Cu titlu de exemplu menționăm documente/acte care cuprind Date cu Caracter Personal și care trebuie returnate: (i) copii de pe toate polițele de asigurare, (ii) corespondențele purtate pe e-mail cu asigurații / clienții / reprezentanții unor terțe persoane / sau orice alte e-mailuri prin care sunt comunicate Date cu Caracter Personal, (iii) copii de pe toate și oricare acte de stare civilă, pașapoarte, cărți identitate etc.
  • după confirmarea scrisă a Brokerului de primire satisfăcătoare a datelor returnate menționate mai sus, va șterge Datele cu Caracter Personal (inclusiv distrugerea copiilor relevante și a copiilor de rezervă); și
  • va certifica în scris Brokerului faptul că toate Datele cu Caracter Personal și suporturile au fost returnate și distruse cu adevărat.
 • Prestatorul nu are dreptul să folosească, în interes propriu sau în interesul unei alte entități, Datele cu Caracter Personal sau datele generate de utilizarea acestora, în orice scop care nu este prevăzut în prezentul APD.
 1. ÎNCĂLCAREA SECURITĂȚII
  • Prestatorul va notifica Brokerul fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de maximum 24 de ore de la data descoperirii sau suspectării în mod rezonabil a apariției unei Încălcări a Securității Datelor cu Caracter Personal. Prestatorul se obligă să furnizeze Brokerului informații suficiente pentru a permite acestuia din urmă să-și îndeplinească, la rândul său, orice obligații de raportare a Încălcării Securității Datelor cu Caracter Personal în conformitate cu Legislația privind Protecția Datelor. Cu titlu de exemplu de Încălcări Securitate menționăm pierderea/furtul telefonului mobil, pierderea/furtul laptopului, pierderea/furtul unor documente/acte oricare ar fi acestea, datul voluntar al contului și al parolei către o terță persoană, furtul contul și/sau al parolei, precum și orice alte incidente similare.
  • Notificarea ce face obiectul articolului precedent, transmisă de Prestator Brokerului, va trebui să conțină minimum:
   • O descriere privind încălcarea Datelor cu Caracter Personal, categoriile și numărul de Persoane Vizate în cauză, precum și date privind înregistrările efectuate cu privire la Datele cu Caracter Personal,
   • măsuri de remediere și corecție luate sau planificat a fi luate de Prestator. După aceea Prestatorul va ține Brokerul informat cu privire la evoluția incidentului și va acorda oricare și toată cooperarea solicitată de Broker,
   • Comunicarea datelor de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul companiei sau ale oricărei alte persoane care ar putea furniza informații relevante privind Încălcarea Securității.
 • Prestatorul va coopera cu Brokerul în vederea luării unor măsuri adecvate pe care Brokerul le-ar putea dirija in mod rezonabil pentru a oferi asistență la investigarea, atenuarea și remedierea oricărei Încălcări de Securitate.
 • În cazul Încălcării Securității Datelor cu Caracter Personal, Prestatorul se obligă să nu notifice / informeze nicio terță persoană, de drept public sau de drept privat, fără obținerea prealabilă a consimțământului scris al Brokerului, cu excepția cazului în care o lege aplicabilă impune obligația transmiterii unei notificări independent de existența consimțământului scris prealabil al unei persoane.
 1. DATELE BROKERULUI
  • Prestatorul va putea prelucra Datele Brokerului numai în măsura în care este necesar raportat la obligațiile pe care le are și în fiecare caz numai în măsura în care este necesar pentru a Prelucra astfel de date în scopul:
   • exercitării drepturilor sale legale,
   • gestionării relațiilor sale contractuale cu Brokerul, cu condiția ca aceasta să nu includă crearea unor profiluri sau comercializarea către angajații individuali sau ai unui furnizor în alte scopuri decât cele strict relative îndeplinirii obligațiilor din Contract.
 • Prestatorul se obligă să șteargă de îndată orice Date ale Brokerului la solicitarea expresă a acestuia din urmă, cu excepția situației în care aceste date sunt cuprinse în documente pentru care legea prevede un anumit termen de arhivare.
 1. RĂSPUNDERE
 • Următoarele costuri sunt recuperabile ca pierderi directe în legătură cu o încălcare a acestui APD în care este implicat Prestatorul sau Subîmputerniciții acestuia (și nu sunt daune speciale, incidentale, derivate, indirecte sau punitive):
  • costurile de înștiințare a unei autorități de protecție a datelor și a oricărei alte autorități de reglementare;
  • costurile de înștiințare a persoanelor afectate;
  • cheltuielile de judecată (inclusiv cele suferite în legătură cu pierderile de mai sus);
  • amenzile impuse de autorități de reglementare (inclusiv autoritățile de protecție a datelor);
  • costurile de restabilire a datelor deteriorate sau pierdute; și
  • costurile suplimentare de gestionare suportate în legătură cu gestionarea încălcării.
 • Prestatorul va fi răspunzător față de Broker pentru orice prejudicii cauzate prin Prelucrarea efectuată de acesta. Pentru evitarea oricărui dubiu, nicio limitare de răspundere nu va fi aplicabilă activităților de Prelucrare a Datelor Personale de către Prestator pe seama Brokerului.
 1. DURATA ȘI ÎNCETARE
 • Prezentul APD intră în vigoare la data semnării lui și va continua să își producă efectele pe toată durata Contractului. Încetarea Contractului din orice motiv va conduce automat la încetarea acestui APD.
 1. NOTIFICĂRI
 • În accepțiunea Părților, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, în legătură cu prezentul APD, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa de corespondență indicată mai jos. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare. Dacă notifiacarea se transmite prin telefax/e-mail, ea se va considera primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una din Părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

BROKER                           

Adresă corespondență: Str. Decebal, Nr.16, Tronson I, biroul 2, Etaj 1, Vaslui     

E-mail: rca.vaslui@yahoo.com  

Persoană contact: Ungureanu Andreea

PRESTATOR                  

Adresă corespondență

E-mail

Persoană contact

 • Orice modificare a acestor adrese va fi neîntârziat comunicată celeilalte Părţi în maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la data modificării. Notificările, cererile, solicitările sau celelalte înştiinţări sunt pe deplin valabile în cazul în care sunt expediate la ultima adresă indicată până la primirea înştiinţării despre modificarea adresei.
 1. CONFIDENȚIALITATE
 • Părțile convin să păstreze confidențialitatea asupra tuturor informațiilor, inclusiv dar fără a se limita doar la rapoarte, note și orice alte documente primite în vederea îndeplinirii obligațiilor prezentului APD. Informaţiile confidenţiale vor fi utilizate numai în scopul în care au fost furnizate şi/sau în scopul şi în limitele îndeplinirii obligaţiilor Părților. Obligația de confidențialitate nu se aplică informațiilor publice sau publicate sau care sunt disponibile publicului.
 • Toate informaţiile transmise de Părţi în vederea îndeplinirii obligațiilor prezentului APD constituie informații confidențiale şi nu pot fi divulgate terţelor persoane fără acordul celeilalte Părţi, indiferent de scopul şi persoana căreia urmează a fi divulgată informaţia, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. Nici una dintre Părți nu va avea dreptul să permită terţilor accesul la informaţiile confidenţiale, decat în cazul în care există acordul expres prealabil, scris, al celeilalte Părți în acest sens.
 • În cazul în care un terţ, solicită unei Părți dezvăluirea unor asemenea informaţii confidențiale, indiferent dacă terţul oferă sau nu bani sau alte avantaje în schimbul informațiilor confidențiale pe care le solicită, primitorul informaţiilor confidenţiale se obligă prin acest APD să înştiinţeze imediat cealaltă parte în legătură cu propunerea respectivă, menţionând numele celui care a făcut propunerea şi orice alte detalii relevante.
 • În situația în care una din Părți, în calitate de primitoare a informaţiilor confidenţiale, este solicitată de către organele judiciare sau administrative competente să dezvăluie informaţii confidenţiale în virtutea aplicării unei legi sau altei norme juridice ori hotărâri judecătoreşti, atunci Partea căreia i se solicită informațiile confidențiale se obligă să înştiinţeze de îndata cealaltă Parte.
 1. CLAUZE FINALE
 • Ambele Părți garantează că dețin oricare și toate împuternicirile necesare potrivit dispozițiilor legale în vigoare și potrivit actelor constitutive ale societăților pentru semnarea, reprezentarea și angajarea răspunderii acestora și nu există nicio restricție juridică ce ar putea afecta obligațiile și angajamentele acestora conform dispozițiilor prezentului APD.
 • Orice modificări şi completări la prezentul APD se vor efectua exclusiv în scris. În cazul nevalabilităţii şi/sau imposibilităţii de punere în executare a oricărei prevederi din cadrul acestuia, celelalte prevederi vor rămâne pe deplin valabile şi eficiente şi Părțile vor înlocui prevederile nevalabile sau imposibil de pus în executare cu prevederi valabile şi executabile având conţinut asemănător.
 • Relaţiile dintre Părţi vor fi guvernate de principiul echităţii, bunei credințe şi dezvoltării relaţiilor de colaborare. În cadrul îndeplinirii îndatoririlor prezentului APD Părţile se obligă să întreprindă numai acţiuni care să nu aducă prejudicii materiale sau să dăuneze în vreun fel intereselor celeilalte Părţi contractante.
 • Prezentul APD va fi interpretat în conformitate cu şi guvernat de legea română. Orice litigiu decurgând din prezentul APD sau în legătură cu acesta, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă părțile nu vor ajunge la o înțelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi soluționate de către instanțele competente stabilite prin Contract.